Adatkezelési Tájékoztató GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Érintett!

Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról.

Adatkezelési alapelveink különösen:

 • Az érintettek személyes adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes kezelése.
 • Az érintettek személyes adatainak jól körülhatárolható, meghatározott célból történő kezelése az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető adatkezelés tilalma.
 • Az adatkezelés megfelelőségére, szükségességére történő korlátozódás
 • Az adatkezelés pontossága, naprakészsége, a pontatlan adatok azonnali hatályú törlése
 • A személyes adatok tárolása során a cél eléréséig tartó azonosíthatóság
 • Megfelelő technikai felkészültség az adatbiztonság megtartása végett

Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen:

 • Előzetes tájékoztatáson, és az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulásán alapuló, kizárólag a szükséges mértékig és célhoz kötötten történő adatgyűjtés, adatkezelés, adattárolás, adatfelhasználás
 • jogszabályi előírásokon alapuló kötelező, de tájékoztatáshoz kötött adatkezelés
 • Társaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekére visszavezethető adatkezelés

Társaságunk, mint Adatkezelő:

CÉGNÉV:

INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

SZÉKHELY:

7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

02-09-082276

ADÓSZÁM:

13746960-2-02

HONLAP:

www.dravahotel.hu, www.campingharkany.hu

E-MAIL CÍM:

reservation@dravahotel.hu, sales@dravahotel.hu

TELEFONSZÁM:

72-580-980

KÉPVISELŐ NEVE:

Puch Eszter

Társaságunk az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében IT szolgáltatót alkalmaz, mely szolgáltató jelen összefüggésben adatfeldolgozónak minősül.

IT szolgáltatónk, mint Adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

SZÉKHELY:

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM:

HONLAP:

E-MAIL CÍM:

TELEFONSZÁM:

KÉPVISELŐ NEVE:

Társaságunk honlapján történő adatkezelések

Online ajánlatkérés:

Az adatkezelő neve

INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

Az adatkezelés célja:

Az ajánlat elkészítése, áttekinthetősége

Az adatkezelés jogalapja:

Az ajánlatot kérő személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám, IP cím

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, ajánlatot követő 30 nap

Az adatok rendeltetése:

Az esetleges későbbi szállásfoglalás megvalósulása

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

SZÉKHELY:

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM:

HONLAP:

E-MAIL CÍM:

TELEFONSZÁM:

KÉPVISELŐ NEVE:

Online értékesítés

Az adatkezelő neve

INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

Az adatkezelés célja:

A vendég kezdeményezésére a konkrét időpontra szóló szállásfoglalás megvalósulása

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítése

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, IP cím, megadott bankkártya száma, típusa, lejárati dátuma

Az adatkezelés időtartama:

A szállásfoglalás időpontját követő 30 nap

Az adatok rendeltetése:

Szolgáltatási szerződés megkötése

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

SZÉKHELY:

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM:

HONLAP:

E-MAIL CÍM:

TELEFONSZÁM:

KÉPVISELŐ NEVE:

Feliratkozás hírlevélre

Az adatkezelő neve

INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, tájékozódás

Az adatkezelés jogalapja:

A feliratkozó személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, dátum, forrás, státusz, IP cím

Az adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonása, leiratkozás

Az adatok rendeltetése:

Ajánlatok, lehetőségek, szolgáltatások megismerése

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

SZÉKHELY:

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM:

HONLAP:

E-MAIL CÍM:

TELEFONSZÁM:

KÉPVISELŐ NEVE:

Online ajándéksorsolás:

Az adatkezelő neve

INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Az adatkezelő elérhetősége:

7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

Az adatkezelés célja:

A Társaság által meghirdetett ajándéksorsolásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

Az ajánlatot kérő személy kifejezett hozzájárulása

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, e-mail cím, telefonszám, IP cím, lakcím, forrás

Az adatkezelés időtartama:

Az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

Az adatok rendeltetése:

A nyeremény eljuttatása a nyerteshez.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Igen

IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó:

CÉGNÉV:

SZÉKHELY:

TELEPHELY:

CÉGJEGYZÉKSZÁM:

ADÓSZÁM:

HONLAP:

E-MAIL CÍM:

TELEFONSZÁM:

KÉPVISELŐ NEVE:

Tájékoztatás a Társaság által kezelt ügyféladatokról

 • A Társaság ügyfelének tekintendő a Társaság által üzemeltetett Dráva Thermal Hotel**** és Kemping (a továbbiakban: Szálloda), beleértve a Szálloda éttermének szolgáltatásait, továbbá a Szálloda által üzemeltetett rekreációs és wellness lehetőségeket (szauna, masszázs) igénybe vevő minden személy (a továbbiakban: Vendég). A fenti szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég adatainak kezelése során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek a munkaköri kötelezettségeik ellátása során az adatok kezelése elengedhetetlen.

 • A Szállodai szolgáltatások igénybevétele során az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás.
 • Bizonyos esetekben a vendégek adatainak kezelése a Társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése. Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Társaság az adott jogszabályban (így különösen az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, majd azt követően gondoskodik az adatok törléséről.

Szobafoglalás

 • Szállodánkban a szobafoglalás történhet személyesen, online, telefonon, vagy szálláshely-közvetítő weboldalon keresztül.
 • Szobafoglalás esetén Szállodánk jellemzően az alábbi személyes adatokat kéri/kérheti a Vendégtől: név, cím, email cím, telefonszám, születési hely, idő, hitelkártya, vagy bankkártya száma, lejárati ideje, típusa, tulajdonosának neve, ellenőrző kódja. A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya, illetve bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

Adatkezelés a Szálloda szolgáltatásainak igénybevétele során

 • Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég a szolgáltatás igénybevételét megelőző adatszolgáltatása során hozzájárul ahhoz, hogy az írásban, vagy szóban közölt személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. A Vendég a szállodai szolgáltatás minél magasabb szintű biztosítása érdekében szóban, vagy írásban önkéntes alapon közölhet a Szálloda személyzetével olyan, az egészségi állapotával közvetlenül összefüggő (pl. étel- vagy egyéb allergiára, mozgásszervek állapotának sajátosságaira vonatkozó) adatot, amelynek közlését a Vendég kizárólag az adott szolgáltatás minél szakszerűbb- és személyre szabottabb biztosítása érdekében tartja szükségesnek. Ezekben az esetekben az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott, és magas szintű biztosítása, az adatszolgáltatás címzettje az Adatkezelő azon munkavállalója, aki az érintett területen (étterem, housekeeping, wellness) foglalkozik a vendégek kiszolgálásával. Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következménye ezen esetekben a szolgáltatás nem megfelelő színvonalú, a Vendég számára nem kellően személyre szabott biztosítása. Ezen adatokkal összefüggésben adattovábbítás nem történik, az adatkezelés időtartama a Vendég Szállodában történő tartózkodásának napjáig tart.

Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésével összefüggésben

 • A Társaság a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott jogi kötelezettségei teljesítésének jogalapján, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából, a vonatkozó jogszabályok felhatalmazása alapján jogosult és köteles mindaddig kezelni a Vendég alábbi adatait, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Az adatkezelés címzettje a Társaság adminisztrációs feladatait ellátó munkavállalója. Kötelezően megadandó adatok minden vendég esetén: családi és utónév, lakcím, állampolgárság, születési hely, és idő.
 • Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás a fenti természetes személyazonosító adatokon kívül: úti okmány azonosító adata, szálláshely címe, szálláshely igénybevételének kezdő- és befejező időpontja, vízum, ill. tartózkodási engedély száma, beutazás időpontja, és helye. Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem az Európai Gazdasági Térség tagállamának állampolgára, ideértve a hontalant is. Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, és Svájc.
 • A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szállodának a vonatkozó jogszabályi előírásokból fakadóan nem áll módjában a szálláshely szolgáltatást biztosítani.

Adatkezelés szállásközvetítőn keresztül történő online foglalás esetén

 • Szálláshely közvetítő weboldalon keresztül történő foglalás esetén a Társaság részére az ügyfél által a foglalás során megadott adatokat a szállásközvetítő weboldal üzemeltetője továbbítja elektronikus úton. Ezen adatok továbbításának feltételeire az igénybe vett szállásközvetítő cég adatkezelési gyakorlata tekintendő irányadónak. A Társaság az így megszerzett adatokat kizárólag a szállásfoglalás teljesítése, valamint a Vendéggel való kapcsolatfelvétel céljából használja fel. Ebben az esetben az adatkezelés az érintett kezdeményezésére történik, valamint az érintettel való szerződéskötéshez, illetve e szerződés előkészítéséhez szükséges. Az így kapott vendégadatokat a Társaság az Adatkezelési Szabályzat ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A foglalással kapcsolatos gördülékeny ügyintézés végett a szállásközvetítő további információkat adhat meg a foglalás folyamatáról a Társaság részére. Ilyen információ magában foglalhatja a foglalás visszaigazolását igazoló dokumentumot is, a foglalási folyamat befejezettségének igazolása érdekében. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.
 • Minden egyéb olyan kérdésben, amely a szállásközvetítő adatkezelésével kapcsolatban felmerül, az igénybe vett szállásközvetítő adatkezelési szabályzata tekintendő irányadónak.

A szálloda wellness-részlegét igénybe vevő vendégek adatainak kezelése

 1. A Társaság által üzemeltetett, masszázsszolgáltatást is magába foglaló wellness-részleg igénybe vételekor a Társaság bizonyos időpontok foglaláshoz az alábbi adatok megadását kérheti a Vendégtől: név, lakcím, a szolgáltatás igénybe vételének kért időpontja, a szolgáltatást igénybe vevő személyek száma. Masszázsszolgáltatás igénybevételekor a Társaság az alábbi adatok megadását kérheti a Vendégtől: név, telefonszám, forrás, a szolgáltatás típusa, esetleges kedvezmény mértéke, szolgáltatás időpontja.

A Rendeletben foglalt közösségi irányelvek érvényesülése, továbbá az ezzel összhangban történő adatkezelés a Társaság által közösségi oldalon működtetett profil használata során

 • A Társaság a szálláshely által nyújtott szolgáltatások, akciók, ajánlatok, valamint a szálláshely népszerűsítése érdekében profiloldalt működtet a legnagyobb közösségi hálózat oldalán.
 • Amennyiben a közösségi oldalon a Társaság felé bármely kérdést, észrevételt intéznek az oldal látogatói, azt a Társaság nem tekinti hivatalosan benyújtott panaszként.
 • A Társaság által üzemeltetett közösségi profiloldalon az oldal látogatói által esetlegesen publikált személyes adatokat a Társaság nem kezeli, így ilyen formában a Társaság részéről nem történik adatkezelés
 • A profiloldal látogatóira az adott közösségi oldal adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei irányadóak.
 • A Társaság fenntartja a jogot, hogy a stílusában, és hangnemében a szálláshely színvonalával, továbbá szellemiségével össze nem egyeztethető tartalmú hozzászólásokat eltávolítsa, ugyanakkor a látogatók által közzé tett tartalmakért nem vállal felelősséget.

Adatbiztonsági intézkedések

 • A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv., érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 • A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 • A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket.
 • A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 • Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
 • Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
 • Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.
 • A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
  1. az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
  2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
  3. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
  4. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
  5. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
  6. adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 • A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
  1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
  3. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
  4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  6. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 • Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 • Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
 • A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.
 • E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

 • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 • Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
 • Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 • Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
 • A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 • Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 • E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

 • A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
 • Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkében foglalt, törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jogra”) vonatkozó előírásokat. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
 • A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 • Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 • Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
 • A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21 cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 • Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 • A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások

 • Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
 • E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
  1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
  2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 • Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglaltakat. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
 • E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
 • Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 • A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 • Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
 • E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 • A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
 • E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

1530 Bp, Pf. 5.

Tel: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

https://naih.hu/

Tevékenységünkre irányadó jogszabályok különösen:

 • 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Kelt: Pécsett, 2018. év május hónap 25. napján

PUCH ESZTER ÜGYVEZETŐ

1. számú melléklet (a kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról szóló tájékoztatót nem biztos, hogy célszerű a cég honlapján megjeleníteni!!!)

TÁJÉKOZTATÓ

KAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Adatkezelő megnevezése: INVESTEUR BEFEKTETÉSI ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Székhelye: 7815 HARKÁNY, BAJCSY-ZSILINSZKY U. 6.

Telefonszám: 72-580-980

E-mail: reservation@dravahotel.hu, sales@dravahotel.hu

Internet: www.dravahotel.hu, www.campingharkany.hu

Képviselő neve: Puch Eszter ügyvezető

A kamerás rendszer üzemeltetőjének megnevezése:

Székhelye:

Telefonszám:

E-mail:

Internet:

Képviselő neve:

Adatvédelmi tisztviselő neve:

2. Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő - az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme, továbbá a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést / kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az Ön magatartását is. Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek szöveggel és/vagy piktogrammal történő megjelölésével, valamint a kameraszabályzattal is megtörténik. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, ott benn tartózkodik, a hozzájárulás megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni!

3. Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő / munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

4. Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással megadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Ezen adatkezelés célját az adatkezelési szabályzat 2. pontja tartalmazza, Az adatkezelés jogalapja a látogatók, vendégek vonatkozásában az érintett hozzájárulása. A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Tájékoztatjuk, hogy harmadik fél számára történő adatközlésre kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A kamerarendszer működtetése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu) is.

5. Tárolás ideje: A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.

6. A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye.

7. A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

8. Adatbiztonsági intézkedések:

 • A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa.
 • A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető.
 • A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
 • A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni.
 • A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen.
 • A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell.
 • A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.
 • A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül.
 • Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült.

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, illetve a székhelyén. Eszerint az érintettnek joga van az átlátható tájékoztatáshoz, a kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítéséhez. A felügyeleti hatóságnál panaszt tehet. Joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a jogszabályban írt esetekben díj számítható fel.

Kelt: Pécsett, 2018. év május hónap 25. napján

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELŐNÉL MŰKÖDŐ KAMERÁK PONTOS ELHELYEZKEDÉSÉRŐL, TOVÁBBÁ AZ ÁLTALUK RÖGZÍTETT TERÜLETRŐL

Az adatkezelő a működési területén összesen 27 db. kamerát működtet. A kamerák elhelyezkedése helyiségenként:

1. számú helyiség (Kemping hotelszárny):

 1. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

2. számú helyiség (Kemping épület):

 1. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 4. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 5. számú kamera: 96 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

3. számú helyiség (Dráva Hotel földszint - recepció, konyha, étterem, gazdasági bejárat):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 4. számú kamera: 110 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 5. számú kamera: 110 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

4. számú helyiség (Dráva Hotel földszint – bal előcsarnok, wellness, konferencia termek):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

5. számú helyiség (Dráva Hotel „A” szint első emelet, beltér, kültér):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

6. számú helyiség (Dráva Hotel „A” szint második emelet):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

7. számú helyiség (Dráva Hotel „A” szint harmadik emelet):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

8. számú helyiség (Dráva Hotel „B” szint első emelet, beltér, kültér):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 4. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

10. számú helyiség (Dráva Hotel „B” szint második emelet):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 2. számú kamera: 110 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről
 3. számú kamera: 110 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

11. számú helyiség (Dráva Hotel „B” szint harmadik emelet):

 1. számú kamera: 92 fokos látószögben készít felvételt a megfigyelt területről

(Az alkalmazott kamerák beazonosítása végett a megfigyeléssel érintett helyiségekről alaprajzot érdemes készíteni, amelyen számozottan fel lehet tüntetni a helyiségbe felszerelt kamerákat)

Поделиться по e-mail

Перезвонить по телефону

Пожалуйста, заполните анкету, чтобы мы могли Вам перезвонить.